Assays

hERG assays

PhysioStim Sodium Channel assays

Sodium channel assays

Calcium channel

Calcium channel assays

PhysioStim Potassium Channel assays

Other Potassium channel assays

Humans cardiomyocites

Human cardiomyocytes

PhysioStim Cardiomyocytes

Other cardiomyocytes

PhysioStim Purkinje fiber

Purkinje fiber assays

PhysioStim Rabbit attria assays

Rabbit atria assays

PhysioStim Papillary muscle assays

Papillary muscle assays

PhysioStim Isolated Perfused Heart

Isolated perfused heart

Isolated organ bath

Isolated organ baths

Telemetry assays

Telemetry assays